Kako je MK Group povećala prinose kukuruza 2.1x koristeći automatizovano navodnjavanje putem senzora?

Kao odgovorna kompanija u domenu poljoprivredne tehnologije, redovno testiramo svoju opremu i pomeramo njene mogućnosti u velikim sistemima poput MK Group. Verujemo da je to jedini način da uradimo dve stvari:

 1. Da pokažemo da tehnologija ima mesta u poljoprivredi
 2. Da naše senzorsko rešenje za automatsko navodnjavanje na daljinu ima primenu i u malim gazdinstvima i u velikim sistemima.

Iz tog razloga, krajem maja ove godine, postavili smo ogled na merkantilnom kukuruzu u PIK Bečeju na parceli PB 066.

Ogled je izgledao ovako:

 1. Površina  ogleda je 2 ha.
 2. Uz postojeći razvodni cevovod postavljena je filterska stanica sa meračem protoka i kontrolnom jedinicom.
 3. Dužina redova je iznosila cca 120 m dok je širina polja iznosila 84 m, kako sa leve tako i sa desne strane oglednog polja.
 4. Između dva polja formiran je inspekcioni put.
 5. Od filterske stanice voda se distribuirala preko layflat creva do redova biljaka.
 6. Kroz svaki dugi red kukuruza razvučena su višegodišnja creva sa PC (kompenzacioni kapljači-različit pritisak/ista količina vode) kapljačima na rastojanju od 0.5 m po dužini creva i kapaciteta 1 l/h.
 7. Postavili smo opremu koja po karakteristikama može činiti osnovu sistema na značajno većim površinama.
 8. Kontrolnom jedinicom je upravljano daljinskim putem preko aplikacije instalirane na mobilnom telefonu i kompjuteru.

Zbog kontrole navodanjavanja i praćenja stanja vlažnosti postavljen je i senzor vlažnosti zemljišta, koji smo koristili u sklopu našeg Smart Watering sistema automatskog navodnjavanja putem senzora vlage.

Slika 1. Kontrolna jedinica

Parcela sa određenim hibridom kukuruza je odabrana nasumično. U tabeli u nastavku možete da pronađete osnovne podatke:

Table 1 Osnovni podaci hibrida i hemijske analize parcele PB-066 u PIK Bečeju

NAZIV HIBRIDADKC 4943
DATUM SETVE14.04.2021.
PREDUSEVŠEĆERNA REPA
IZMEREN SKLOP BILJAKA70000
ANALIZA ZEMLJIŠTA
PH_KCL7.49
CaCO3 (%)15
Humus (%)3.19
NO3_N3.45
P2O5 (mg/100 g)23,1
K20   (mg/100 g)362
Mg    (mg/100 g)199
Na     (mg/100 g)156
REALIZOVANE KOLIČINE ĐUBRIVA (kg/ha-predsetveno)
MAP97
KCL109
UREA200
Slika 2. Satelitski snimak parcele PB 066 sa prikazanim ogledom na merkantilnom kukuruzu
Slika 3. prikaz oblasti uzimanja uzoraka prinosa merkantilnog kukuruza na oglednom delu parcele

Pravilan vodni bilans kulture u periodu maj-avgust i ako stručnjaci za navodnjavanje nisu često obilazili navodnjavanu parcelu.

Na osnovu podataka o vlažnosti zemljišta, obavljali smo navodnjavanje tokom perioda maj-avgust. Senzor za merenje vlažnosti zemljišta do dubine 30 cm je postavljen uz sam red kukuruza.

Na osnovu merenih podataka vlažnosti zemljišta sistem je u određenim fazama radio potpuno automatizovano, održavajući stanje vlažnosti zemljišta u gornjoj granici lako pristupačne vode (> 30 vol%).

Vrednosti očitavane sa senzora su ključne bile za određivanje početka i trajanja zalavanja, kao i donošenja odluka o potrebi zalivanja u slučaju pojave padavina.

Slika 4. Višegodišnja creva sa PC kapljačima postavljena su u svakom drugom redu kukuruza.

Nije bilo potrebno često obilaziti parcelu jer su stručnjaci mogli na osnovu senzora da donose pravilne odluke.

Trajanje zalivanja tj. realizovane zalivne norme su poređene sa evapotranspiracijom kulture koja je određena na osnovu očitanih vrednosti referentne evapotranspiracije sa meteo stanice i uvećane za vrednost koeficijenta kulture.

Primena metode FAO-Penman-Montit – 92% potrebe za vodom zadovoljeno

Primenom međunarodno priznate metode FAO-Penman-Montit obračunali smo potrebe kukuruza za vodom. Podaci za obračun referentne evapotranspiracije ET0 prikupljeni su sa obližnje meteo stanice dok su kofecijenti kulture Kc određeni sa krive (pogledajte sliku u nastavku).

Sabiranjem  padavina sa analizirane lokacije, vodni bilans je izvršen dekadno za mesece maj, jun, jul i avgust.

Slika 5. Kc kriva ili kriva kulture za merkantilni kukuruz

Tabela 2 Obračun potrebe merkantilnog kukuruza sa vodom I vodni bilans kulture

Slika 6. Prikaz vodnog bilansa merkantilnog kukuruza za vegetacioni period

Ukupna potreba kukuruza za vodom za analizirane mesece ETc iznosi 604 mm, ukupna količina vode data navodnjavanjem iznosi 284 mm, ukupna količina efektivnih padavina iznosi 276 mm.

Kada se padavine saberu sa navodnjavanjem i uporede sa ukupnom potrebom za vodom kukuruza, možemo videti da je 92% od ukupnih potreba za vodom zadovoljeno.

ANALIZA REZULTATA PRINOSA – uvećanje za 112%!

Uzorkovanje kukuruza je izvršeno dva puta u toku septembra meseca dok je žetva izvršena početkom oktobra meseca. U proseku smo analizirali 15 nasumično ubranih klipova sa svakog analiziranog dela parcele.

Napravili smo projekciju prinosa sa navodnjavanog dela ogleda, navodanjavanog sa fertirigacijom i dela pod suvim ratarenjem.

Slika 7. Prikaz uzorka kukuruza sa ogledne parcele (gornji red-navodnjavanje, sredina-suvo ratarenje, donji red-nav. sa fertirigacijom)

Prikaz analize rezultata projekcije prinosa možete da pronađete u tabeli ispod:

Table 3 Projekcija prinosa na osnovu uzetih uzoraka merkantilnog kukuruza  na oglednoj parceli

 • Žetva kukuruza je izvršena početkom oktobra.
 • Sa kombajnom koji zahvata istovremeno 12 redova izvršena su uzrokovanja sa sva tri analizirana dela parcele.

Pored analizirane parcele postavljena je vaga pod obe osovine prikolice u koju su odlagani uzorci. Vlaga zrna analiziranih uzoraka je takođe utvrđena na licu mesta.

Tačan prikaz rezultata prinosa sa analiziranih delova parcele je prikazan u tabeli ispod:

Na osnovu izvršene analize prinosa, zaključujemo da je prosečan prinos pod sistemom kap po kap na oglednoj parceli površine 2 ha veći 2.1 puta u odnosu na prinos registrovan na delu parcele bez navodnjavanja.

Dakle, primenom adekvatnog navodnjavanja tokom većeg dela vegetacionog perioda u izrazito sušnoj godini postignuto je uvećanje prinosa za 112 %.

Dobijen rezultat dokazuje da primena tehničkog rešenja kap po kap sistema u ratarskoj proizvodnji ima dobru osnovu za dalju analizu i istraživanje kako bi došlo do unapređenja poljoprivredne proizvodnje na više različitih kultura.

Ogled na merkantilnom kukuruzu su uradili stručnjaci za navodnjavanje Goran Jašin i Borko Veljković, dok rezultati ogleda predstavljaju osnovu rada Gorana Jašina koji je napisan u sklopu Digitalne akademije:

Zaključak celog ogleda: 3500-4000 eur/ha, povrat investicije za 4 godine

Ogled je rađen kako bi se testirala tehnologija i potencijalno primenila na podzemni način navodnjavanja sa višegodišnjom opremom (period eksploatacije > 10 godina) za intenzivniji način uzgoja ratarskih kultura.

Analizirana je proizvodnja četiri redovne kulture i jedne postrne u periodu od 4 godine. Tehno-ekonomska analiza ukazuje da je cena koštanja sistema 3500-4000 evra/ha sa periodom povrata investicije u proseku 4 godine.

Ovi podaci doduše ne mogu da se koriste za poređenje sa drugim tehničkim rešenjima navodnjavanja (površinski način postavke).

Cena koštanja kod sezonskih creva je neuporedivo niža, i svako tehničko rešenje se mora analizirati posebno jer se moraju uzeti u obzir svi proizvodni aspekti.

Softverska aplikacija Smart Watering omogućava unapred zakazano navodnjavanje, a štedi vreme i novac čak i na velikim površinama

Goran Jašin, menadžer navodnjavanja, MK Group

Visok stepen automatizacije uz pomoć sistema Smart Watering omogućio nam je da obiđemo parcelu svega nekoliko puta u toku vegetacije te smo mogli da se posvetimo ostalim poslovnim obavezama. Najvažnije je bilo imati omogućenu internet konekciju sa kontrolnom jedinicom.

Sa navodnjavanjem smo prestali krajem avgusta, a prvi put smo merili prinos početkom septembra meseca.

Sa završetkom sezone tj. vegetacionog perioda, uz analizu kulture obračunali smo koliko vode je potrebno kukuruzu i realizovano navodnjavanje sa padavinama.

Obračun vodnog bilansa je izvršen za 4 meseca tj. za mesece kada su potrebe za vodom kukuruza najveće.

(Meseci april i septembar nisu imali značajnu ulogu za analizu vodnog bilansa zato što su zahtevi za vodom u aprilu minimalni. Početkom septembra smo utvrdili značajno otpuštanje vlage iz zrna te nije bilo potrebe za daljim navodnjavanjem.)

Najbitnija stvar u korišćenju Smart Watering sistema jeste mogućnost da smanjimo operativne obilaske i posvetimo se razvoju biznisa i strateškim odlukama zahvaljujući automatizaciji i kontroli svega putem interneta.

Najčešće pitanje: kako izabrati sistem navodnjavanja kap po kap u ratarskoj proizvodnji?

Kap po kap sistem u ratarskoj proizvodnji može se postaviti na više različitih načina. Svaki način ima svojih prednosti i nedostataka.

Trenutno su sledeće vrste sistema kap po kap u upotrebi:

 • Površinski način postavke sa višegodišnjim crevima (on surface multi season driplines)
 • Površinski način postavke sa sezonskim crevima (on surface one season driplines)
 • Podzemni način postavke (subsurface multi season driplines)

Sva tri pomenuta načina u našem regionu se koriste na veoma malim površinama, iskustva su različita dok je do konkretnih primera izuzetno teško doći.

Površinski način sa višegodišnjim crevima: nedostatak sistema je što se u toku godine pred početak sezone i pre kraja sezone moraju razvlačiti i sakupljati creva.

Za te operacije postoje specijalne priključne mašine. Ne mogu se navodnjavanjti gustoredne kulture tj. strnjnine već je prvenstveno namenjeno širokorednim kulturama.

Postoji mogućnost od oštećenja usled aktivnosti životinja.

Površinski način sa sezonskim crevima: koriste se jednogodišnja creva tankog zida koja su više puta jeftinija od višegodišnjih. Takođe kao i kod prošlog tip postavljaju se pred početak sezone sakupljaju, s tim što se nakon sakupljanja ne koriste više.

Mana sistema je neujednačenost navodnjavanja i nemogućnost navodnjavanja dugačkih redova (preko 250 m).

Koristi se za navodnjavanje širokorednih kultura. Zbog niske cene koštanja, više je zastupljeno u ratarskoj proizvodnji u odnosu na prvi tip.

Podzemni način postavke: postavljaju se višegodišnja  creva na dubinu od 40-60 cm (u zavisnosti od tipa zemljišta). Može se koristiti za uzgoj i širokorednih i gustorednih kultura.

Postavka se odvija jednom i do kraja eksploatacionog perioda creva ostaju u zemlji. Tip navodanjavanja koji je sve više zastupljen u regionu. U voćarskoj proizvodnji postoje primeri korišćenja i preko 10 godina.

U ratarskoj proizvodnji isksutva su različita sve u zavisnosti od pravilnog načina upravljanja sistema. Najveću opasnost čine oštećenja koja se mogu javiti usled aktivnosti glodara.

U slučaju da se primene kvalitetno sve mere pre postavke sistema i u toku eksplotacije, ovaj način navodnjavanja kapanjem ima potencijal za uspešno višegodišnje korišćenje.

Na kraju, biranje sistema kap po kap nije odluka koja se donosi preko noći jer sve zavisi od vaše proizvodnje. Nešto što je dobro jednom gazdinstvu, najverovatnije neće moći baš u potpunosti da se primeni na drugom.

Naš savet jeste da se posavetujete sa poljoprivrednim stručnjacima i tražite izlazak na teren.

Zainteresovani ste da povećate prinos u svom gazdinstvu?

Kontaktirajte nas odmah i zakažite besplatan obilazak i testiranje na terenu.

Osim toga, umreženi smo sa drugim poljoprivrednicima i možemo da vas povežemo sa kvalitetnim distributerima sistema kap po kap i omogućimo vam brzu analizu stanja na terenu.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.