Koji sistemi za navodnjavanje postoje i kako odabrati pravi?

Kako odabrati sistem za navodnjavanje koji odgovara Vašim potrebama? Ovo je često pitanje naših čitalaca.

Ulaganje u izgradnju sistema za navodnjavanje na poljoprivrednom gazdinstvu smanjiće štetu usled suše, pojačaće postojeću strukturu proizvodnje, povećaće prinose na poljoprivrednim gazdinstvima i ublažiće neizbežne promene u prinosu.

Izbor opreme za navodnjavanje koja će doprineti uštedi vode I energiju

Jedinična ulaganja (€ / ha) su na manjim gazdinstvima veća nego na velikim površinama, ali izborom odgovarajuće proizvodnje mogu da se opravdaju uložene investicije.

Navodnjavanje malih poseda je u razvoju i sve se više primenjuje. Suše koje su se javile prethodnih godina bile su snažne kao elementarne nepogode. To je značajno uticalo na svest poljoprivrednih proizvođača da je dobro navodnjavanje bitno za stabilnu i sigurnu poljoprivrednu proizvodnju.

Kada birate strukturu za navodnjavanje, obratite pažnju na sledeće:

 1. kojoj grupi pogodnosti zemljišta za navodnjavanje pripada to zemljište,
 2. kakav je kvalitet vode za navodnjavanje,
 3. kapacitet izvorišta navodnjavanja,
 4. vrsta vodozahvata,
 5. izbor načina navodnjavanja
 6. izbor sistema za navodnjavanje,
 7. zalivna norma I norma navodnjavanja,
 8. ciklus zalivanja

Ima tu još dosta faktora, ali ovo su najbitniji. Ako vam treba pomoć, kontaktirajte naše stručnjake.

Pročitajte još: Kako Mileta koristi pametno navodnjavanje za bogat uzgoj borovnice

Kvalitet, temperatura i krupne materije u vodi za navodnjavanje su najbitniji

Izvorište vode za navodnjavanje mora zadovoljiti osnovni uslov da obezbedi potrebnu – traženu količinu vode odgovarajućeg kvaliteta.

Potrebne količine vode određuju se na osnovu norme navodnjavanja ili zalivanja i veličine površine koja se navodnjava. Pri tom se mora voditi računa o parametrima kvaliteta vode.

Kad je u pitanju kvalitet, razlikujemo fizičke i hemijske pokazatelje.

Voda kojom će se navodnjavati mora da zadovolji osnovne kriterijume fizičkog kvaliteta vode:

 • izdašnost izvorišta,
 • temperatura i
 • količina rastvorenih materija.

Niska temperatura vode nepovoljno utiče i dovodi do privremenog usporavanja porasta i razvoja biljke u svim njenim fazama, kao i na smanjenje prinosa.

Ovakvo stanje je prisutno sve dok se zemljište ponovo ne zagreje.

Hladna voda dovedena različitim načinima navodnjavanja do zemljišta smanjuje sadržaj dostupnih hranljivih materija, mikrobiološku aktivnost, a u nekim slučajevima dovodi i do pojave tzv. fiziološke suše.

Smatra se da je u našim uslovima najpovoljnija temperatura vode oko 20 o C.

Pročitajte još: Kako se čisti sistem za navodnjavanje

Da biste sprečili uticaj hladne vode na biljku, izmerite temperaturu vode na izlasku iz sistema (rasprskivač).

U slučaju da je temperatura manja od 20oC, pređite na noćno zalivanje kada su znatno manje razlike temperatura biljaka, zemljišta i vode.

Rastvorene materije i nanos u sistemu za navodnjavanje izazivaju probleme

Krupne, vidljive materije ili nanos u vodi mogu izazvati probleme u korišćenju sistema za navodnjavanje, posebno kad se zalivanje vrši kapanjem ili veštačkom kišom. Mogu da se zapuše dizne na uređajima. Materije mogu da promene i strukturu zemljišta.

Sve vode u prirodi sadrže određenu količinu rastvorenih materija. Količina tih materija, njihov sastav i kolebanje tokom sezone zalivanja utiču na primenljivost vode za navodnjavanje.

Ocena upotrebljivosti vode za navodnjavanje mora se vršiti na svakom vodozahvatu u nekoliko ponavljanja tokom navodnjavanja. Na taj način će izbeći nepovoljne promene na biljkama i zemljištu.

Upotrbljivost vode mora oceniti stručno lice na bazi izvršene hemijske analize. Hemijska analiza bi trebala da obuhvati:

 • EC (elektrokonduktivitet),
 • ukupne rastvorene soli,
 • sadržaj Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, i Cl.

Pogledajte: Koje senzore za zemljište ima Smart Watering

Retko je potrebna i analiza sadržaja drugih parametara.

Kako znati da je zemljište dobro za navodnjavanje

Da biste uspešno gajili poljoprivredne kulture, neophodno je poznavati zemljišna svojstva. Pre nego što kupite opremu za navodnjavanje, razmislite šta zemljište na posedu može u uslovima navodnjavanja dati, tj. koliko povećanje prinosa se očekuje ili kakve promene plodoreda su potrebne.

Pogodnost zemljišta za navodnjavanje je veoma korisna podloga u projektovanju sistema za navodnjavanje. Razlikujemo četiri grupe pogodnosti za navodnjavanje:

 • U I grupu spadaju zemljišta koja su bez ograničenja pogodna za navodnjavanje (černozem, aluvijalna zemljišta)
 • U II grupu svrstana su zemljišta koja se mogu navodnjavati uz opreznost (livadska crnica, černozem sa ranijim znacima oglejavanja)

Ako ne vodite računa sa II grupom zemljišta, dolazi do neželjenih efekata: sekundarno prevlaživanje, zaslanjivanje i alkalizacija zemljišta ako postoji relativno visok nivo mineralizovane podzemne vode.

 • U III grupu spada veliki broj zemljišnih tipova, podtipova i varijeteta koji imaju različita ograničenja sa aspekta korišćenja u uslovima navodnjavanja, kao što su: bezkarbonatnost, zabarenost i težak mehanički sastav.

Kakvi sve načini navodnjavanja postoje

U globalu, postoje dva tipa navodnjavanja – površinsko i podpovršinsko navodnjavanje. Osim toga, postoje i potpodele na različite tipove.

Ako govorimo o manjim gazdinstvima, možda je najjednostavnije zadržati se na osnovnoj podeli sistema za navodnjavanje – ‘kap po kap’ sistemi i na sistem veštačke kiše.

‘Kap po kap’ sistemi našli su široku primenu kod voća i povrća, dok su sistemi veštačkog kišenja našli primenu kod ratarskih useva.

Prednosti i nedostaci sistema za navodnjavanje kapanjem:

Prednosti:

 1. Ušteda energije zbog malih radnih pritisaka
 2. Mali utrošak vode i radne snage
 3. Zbog manjih količina vode koje se daju i načina dodavanja manje je isparavanje vode
 4. Mogućnost dodavanja hraniva istovremeno sa navodnjavanjem
 5. Nema potrebe za većim uređenjem površine
 6. Pokorica se neznatno javlja, kao i korovi jer se ne vlaži čitava površina
 7. Sistem je najčešće potpuno automatizovan , a moguća je i kontrola njegovog rada
 8. Eliminisan je negativan uticaj vetra
 9. Količina potrebne vode za navodnjavanje može se prilično tačno dozirati
 10. Veoma pogodan način za navodnjavanje u zaštićenom prostorima ( staklenici i plastenici)
 11. Troškovi održavanja i eksploatacije su često manji u poređenju sa drugim načinima navodnjavanja

Pročitajte još: Kako zaštititi sistem za navodnjavanje od mraza

U nedostatke ovog načina navodnjavanja ubraja se:

 1. Često začepljenje otvora na kapaljkama zbog nanosa u vodi, algi, hemijskih taloga, te je potrebno takve kapaljke zameniti novim,
 2. velika dužina cevi otežava kretanje mašina i ljudi ,
 3. nije pogodan za veće površine,
 4. visoka cena početnih ulaganja u opremu i izgradnju sistema za navodnjavanje

Uopšte, može se reći da je ovaj način navodnjavanja sve više u primeni , naročito u zatvorenom prostoru ( staklenici i plastenici) i u gajenju voća i cveća na manjim povrinama individualnog sektora.

1

Navodnjavanje veštačkom kišom

 1. Navodnjavanje veštačkom kišom može se primeniti na neravnom kao i na ravnom zemljištu čime se izbegaju skupi i obimni zemljani radovi, tj. nije potrebno površinsko uređenje zemljišta,
 2. Nema erozije ni na strmim padinama,
 3. Oprema ne zauzima obradivu površinu i ne ometa primenu mehanizacije
 4. Mogućnost ekonomičnog korišćenja raspoložive vode zbog tačnog doziranja zalivne norme,
 5. Podešavanjem intenziteta kišenja navodnjavanje veštačkom kišom može se primeniti podjednako efikasno na slabije i bolje propusnim zemljištima,
 6. Mogućnost navodnjavanja i na zemljištima sa visokim nivoom podzemne vode,
 7. Manje stvaranje pokorice i i sabijanje zemljišta,
 8. Ujednačenost vlaženja zemljišta,
 9. Mogućnost navodnjavanja tek zasejanih ili niklih kultura,
 10. Mogućnost primene fertirigacije ,
 11. Mogućnost zaštite od mraza navodnjavanjem kišom veoma malog intenziteta.

Sa druge strane ovaj način navodnjavanja ima i neke nedostatke, od kojih su najvažniji:

 1. Veoma visoka početna ulaganja u nabavku opreme i izgradnju sistema,
 2. Visoki troškovi korišćenja sistema (energija , održavanje) ,
 3. Vetar ima veliki uticaj na neujednačenost kišenja i može da ograniči ili onemogući korišćenje sistema,
 4. Gubici vode na isparavanje iz mlaza i sa biljaka,
 5. Ne mogu se svi urešaji koristiti za navodnjavanje visokih kultura , a premeštanje kišnih krila je veoma otežano,
 6. Povećava se mogućnost pojave biljnih bolesti kod pojedinih kultura,
 7. Veći intenzitet i krupnoća kapi uzrokuje pojavu pokorice, kvarenja strukture zemljišta i moguća oštećenja osetljivih biljaka,
 8. Potrebna je i briga o uređajima van sezone navodnjavanja.

Smart Watering sistem napravljen je posebno za sisteme navodnjavanja kap po kap

Kada se odlučite za sistem navodnjavanja kap po kap i poželite da se posvetite više poljoprivredi i voćarstvu a manje obilasku gazdinstva, pogledajte naš sistem Smart Watering. Ugrađuje se na vaš postojeći sistem za navodnjavanje i omogućuje vam da putem telefona kontrolišete navodnjavanje u celom voćnjaku.

Pogledajte našu galeriju projekata navodnjavanja